Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst van Greenleaf Marketing die toeziet op zoekmachine optimalisatie (SEO), Google Adwords (SEA), Social Media marketing en overige diensten, alsook op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere die bij de uitvoering van een overeenkomst door Greenleaf Marketing wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3 De klant die eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Greenleaf Marketing gesloten overeenkomsten.

1.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Greenleaf Marketing zijn ten hoogste 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Greenleaf Marketing kan een vervallen aanbieding alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door Greenleaf Marketing.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

3.1 De klant dient alle gegevens waarvan Greenleaf Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Greenleaf Marketing te verstrekken. Bij wijzigingen in deze gegevens dient de klant Greenleaf Marketing onmiddellijk te informeren. Greenleaf Marketing is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen indien de klant de wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft vermeld.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Greenleaf Marketing zijn verstrekt, dan is Greenleaf Marketing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van Greenleaf Marketing.

3.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Greenleaf Marketing verstrekte gegevens, ook indien deze van derde afkomstig zijn, Greenleaf Marketing is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Greenleaf Marketing is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.4 Greenleaf Marketing bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Greenleaf Marketing selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Het staat Greenleaf Marketing vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. Greenleaf Marketing is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de klant een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft.

3.6 Indien Greenleaf Marketing in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt Greenleaf Marketing daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en Greenleaf Marketing gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de klant aan Greenleaf Marketing

3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van Greenleaf Marketing overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Greenleaf Marketing derhalve schriftelijk in gebreken te worden gesteld, waarbij Greenleaf Marketing een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Greenleaf Marketing gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

3.9 Eventuele door de klant gewenste aanpassingen in de door Greenleaf Marketing vervaardigde werken dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na verstrekking hiervan schriftelijk aan Greenleaf Marketing te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk (artikel 8) leiden, waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Greenleaf Marketing. 

3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van Greenleaf Marketing in de Nederlandse taal. Rapportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van Greenleaf Marketing. 

3.11 Tenzij anders overeengekomen, hanteert Greenleaf Marketing het door de klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres

 

 1. Zoekmachine optimalisatie (SEO) 

4.1 De werkzaamheden die Greenleaf Marketing in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl.contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreatie (optioneel), instellen/optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), Implementatie van Google Analytics (optioneel), en linkbuilding (optioneel). 

4.2 Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines. 

4.3 De klant dient Greenleaf Marketing van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om Greenleaf Marketing in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. De klant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

 4.4 Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het het live zetten van de aanpassingen op de website. 

4.5 Greenleaf Marketing zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op Greenleaf Marketing rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Greenleaf Marketing over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen

 

 1. Google AdWords (SEA)

 5.1 De werkzaamheden die Greenleaf Marketing i.v.m. het adverteren in Google AdWords (SEA) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het volgende: ontwikkeling Search Advertising campagne(s) (1 URL, tenzij anders overeengekomen), ontwikkeling advertentiegroepen (max. 50 woorden per advertentiegroep), ontwikkeling advertentieteksten, instellen locatie-extensies (CTR) (optioneel), creatie tekst, title-, description- en keywordtag (optioneel),implementatie Google Analytics (optioneel), Call tracking (optioneel), ontwikkeling Display campagne(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel), ontwikkeling Shopping campagne(s) waarbij de klant de feedlijst(en) aanlevert (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel) en ontwikkeling YouTube(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel). 

5.2 De overige werkzaamheden van Greenleaf Marketing op het gebied van Google AdWords bestaan o.a. uit:het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen klikbudget, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Google AdWords campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne van de klant. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen van en kliks op de Google AdWords advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. Greenleaf Marketing is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel. 

5.3 Adverteren in Google AdWords beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite(s) en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines. 5.4 Greenleaf Marketing zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale vindbaarheid/ zichtbaarheid met de door Greenleaf Marketing gekozen zoektermen en/of zoekzinnen in Google, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde rendement. Het rendement van de Google Adwords campagne is afhankelijk van een aantal dynamische factoren zoals onder andere; de concurrentie in de branche, de sterkte van de website, de bereikbaarheid van de klant (conversies) en de prijsstelling. Op Greenleaf Marketing rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Greenleaf Marketing over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen. 

5.5. Greenleaf Marketing is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden (zie artikel 5.1) uitvoert. Greenleaf Marketing bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. Greenleaf Marketing is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 5.1. 

5.6. Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Greenleaf Marketing is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee

 

 1. Socialmedia

6.1 De werkzaamheden die Greenleaf Marketing i.v.m. het adverteren bij diverse socialmedia kanalen (zoals maar niet beperkt tot, Facebook, Linked-in, Instagram) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het volgende: Remarketing campagnes (optioneel), banner adverteren (optioneel), vaststellen van doelgroepen en deze aanmaken (optioneel), content creatie (optioneel) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel). 

6.2 De overige werkzaamheden van Greenleaf Marketing op het gebied van Social media bestaan o.a. uit:het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen advertentiebudget, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Socialmedia campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne van de klant. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen van en kliks op de socialmedia advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. Greenleaf Marketing is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel. 

6.3 Greenleaf Marketing zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale zichtbaarheid bij de door Greenleaf Marketing gekozen doelgroep(en), maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde rendement. Het rendement van de socialmedia campagne is afhankelijk van een aantal dynamische factoren zoals onder andere; de concurrentie in de branche, de sterkte van de website, de bereikbaarheid van de klant (conversies) en de prijsstelling. Op Greenleaf Marketing rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Greenleaf Marketing over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen. 

6.4. Greenleaf Marketing is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden (zie artikel6 .1) uitvoert. Greenleaf Marketing bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. Greenleaf Marketing is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 6.1. 

6.5. Adverteren op socialmedia is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van het socialmedia kanaal waar geadverteert wordt zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de desbetreffende kanalenl. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Greenleaf Marketing is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee

 

7 Adverteren in Google AdWords en/of socialmedia (kosten) 

7.1 De kosten voor het adverteren in Google AdWords en/of social media bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door Greenleaf Marketing voor het inrichten (Totaal eenmalige set up investering SEA en/of socialmedia) en beheren van de campagne (Totaal maandelijkse investering SEA en/of socialmedia) en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google en/of het socialmedia medium.

7.2 De verschuldigde vergoeding aan Greenleaf Marketing bestaat uit een eenmalige set up investering en een maandelijkse vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst. De maandelijkse vergoeding is exclusief BTW en het klikbudget voor de advertenties in Google en/of socialmedia. Voor wat betreft de betaling aan Greenleaf Marketing wordt verder verwezen naar artikel 8. 6.3 De klant dient de advertentiekosten vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan Google en/of socialmedia medium te voldoen. Betaling van de advertentiekosten kan plaatsvinden per creditcard of automatische incasso. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan Google en/of socialmedia medium en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de klant jegens Greenleaf Marketing voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien Greenleaf Marketing hierdoor niet langer in staat is om haar werkzaamheden te blijven uitvoeren. 

7.4. De klant geeft uitdrukkelijk toestemming aan Greenleaf Marketing om de bankgegevens en/of creditcard gegevens van de klant aan de Google AdWords en/of socialmedia campagne te koppelen zodat Google danwel het socialmedia medium de klikkosten van de advertenties van de bankrekening en/of creditcard van de klant kan incasseren.

 

 1. Prijzen, betaling, rente en kosten 

781 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 

8.2 Greenleaf Marketing factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de klant bekend gemaakte e-mailadres. 8.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

8.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Greenleaf Marketing op de klant, met inbegrip van toekomstige vorderingen welke zullen ontstaan gedurende de resterende contractsduur, onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Greenleaf Marketing is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. Voor aldus opeisbaar geworden (toekomstige) vorderingen verstrekt Greenleaf Marketing de klant eerst na voldoening een factuur. 8.5 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. 

8.6 Greenleaf Marketing is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is Greenleaf Marketing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 8.7 De administratie van Greenleaf Marketing geldt tussen de klant en Greenleaf Marketing als bewijs van hetgeen aan Greenleaf Marketing is verschuldigd, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

8.8 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door Greenleaf Marketing te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door Greenleaf Marketing in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

7.9 Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is de klant het gebruikelijke tarief aan Greenleaf Marketing verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractsduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van Greenleaf Marketing, waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc. 

8.10 Indien is overeengekomen dat betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso, dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo aanwezig is op de bankrekening om automatische incasso te doen slagen. Mocht een automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant alsnog voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

8.11 Greenleaf Marketing is gerechtigd om op 1 januari van elk nieuwe jaar een inflatiecorrectie door te voeren, de hoogte hiervan wordt bepaalt door het cbs (centraal bureau voor de statistiek).

 

 1. Wijzigingen en meerwerk 

9.1 Indien Greenleaf Marketing op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/ of overeengekomen uren vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Greenleaf Marketing. Toevoeging van een of meerdere onderdelen en/ of uren m.b.t. de bestaande overeenkomst SEA en/of SEO en/of Socialmedia  werkzaamheden geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractsduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is Greenleaf Marketing steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

9.2 De klant is bevoegd om vastgestelde onderdelen/ diensten te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de kosten van Greenleaf Marketing te vergoeden die hiermee samenhangen. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het aanvullen van extra diensten/ campagnes zoals; het uitbreiden van de vindbaarheid met een extra Search, Display, Google Shopping, Remarketing, Youtube campagne, het inzetten van extra advertentiegroepen, het schrijven van nieuwe advertentieteksten, Calltracking, Google Analytics inrichten. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende gebruikelijke tarieven. 

9.3 In het geval dat Greenleaf Marketing een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van bovenvermelde werkzaamheden of prestaties, en mocht blijken dat de opdracht door niet ter zake bevoegde medewerkers van de klant is verstrekt, blijft de klant niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden of prestaties verbonden vergoedingen aan Greenleaf Marketing te voldoen. Greenleaf Marketing zal in dat geval deze werkzaamheden of prestaties op eerste verzoek van de klant staken.

9.4 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en Greenleaf Marketing, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

9.5 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal Greenleaf Marketing de klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht

 

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

10.1 Tenzij schriftelijk een andere startdatum is overeengekomen, is de overeenkomst met ingang van de datum van ondertekening van kracht gedurende de overeengekomen contractsduur. De overeenkomst is gedurende de vermelde periode niet tussentijds opzegbaar door de klant. Na ommekomst van de overeengekomen periode is de overeenkomst schriftelijk opzegbaar door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand waarbij de startdatum geldt als begindatum van de nieuwe maand. 

10.2 Greenleaf Marketing is gerechtigd iedere overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is de klant een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. Greenleaf Marketing zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 10.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van klant wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de klant uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Greenleaf Marketing is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Greenleaf Marketing is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Greenleaf Marketing of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van Greenleaf Marketing beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar. 11.2 Greenleaf Marketing kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat Greenleaf Marketing daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/ of beschikbaar is. Greenleaf Marketing streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies. 

11.3 In geen geval is Greenleaf Marketing aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade. 

11.4 Greenleaf Marketing is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook jegens Greenleaf Marketing in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd. 

11.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. 

11.7 De klant vrijwaart Greenleaf Marketing tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Greenleaf Marketing of haar bedrijfsleiding.

 

 1. Geheimhouding 

12.1 Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie. 

12.2 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van Greenleaf Marketing om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De klant stemt ermee in dat Greenleaf Marketing de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie. 

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens Greenleaf Marketing ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Greenleaf Marketing en/of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door Greenleaf Marketing, (doen) verwerken. 

13.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van Greenleaf Marketing of haar licentiegevers kunnen bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding), deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. 

13.3 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Greenleaf Marketing van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door Greenleaf Marketing. 

13.4 Indien Greenleaf Marketing een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de klant beschikbaar gesteld, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De klant zal Greenleaf Marketing vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

13.5 Rechten worden aan de klant steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 

 

 1. Contractsoverneming 

14.1 De klant verleent Greenleaf Marketing bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval Greenleaf Marketing (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt. 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Greenleaf Marketing en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

15.2 De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de klant en Greenleaf Marketing kennis te nemen. Greenleaf Marketing blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.